Fundacja Rodzić Po Ludzku
Zmieniajmy porodówki razem. By każda mogła urodzić po ludzku.

Zgoda na przesyłanie informacji Newsletter

Informacje dla subskrybentów usługi Newsletter:

1.  Informacje ogólne: Usługa Newsletter świadczona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail umożliwia wszystkim zarejestrowanym osobom otrzymywanie treści wiadomości typu Newsletter zawierających informacje o najważniejszych wydarzeniach dotyczących działalności Fundacji Rodzić po Ludzku z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowolipie 13/15, 00 – 150 Warszawa, zwana dalej „Fundacją”. Korzystanie z usługi „Newsletter”, zwanej dalej Usługą jest bezterminowe i dobrowolne. W celu świadczenia Usługi Fundacja pozyskuje od osób zainteresowanych adresy poczty elektronicznej. Każda zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość rezygnacji z Usługi, jak również dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.

2. Obowiązek informacyjny: Administratorem danych subskrybentów usługi Newsletter jest Fundacja Rodzić po Ludzku, z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowolipie 13/15, 00 – 150 Warszawa, zwana dalej „Fundacją”. Kontakt do osoby nadzorującej procesy przetwarzania danych osobowych w Fundacji: mail: fundacja@rodzicpoludzku.pl Dane osobowe gromadzone w ramach usługi Newsletter przetwarzane są w celu wysyłania subskrybentom wiadomości o charakterze Newsletter przez Fundację, w postaci umożliwiającej precyzyjne dotarcie do osób zainteresowanych z komunikatem dot. działalności Fundacji na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm, dalej UODO) oraz art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO. Przetwarzane w ramach usługi Newsletter dane udostępnione zostaną zostaną podmiotowi przetwarzającemu dane w imieniu administratora danych - firmie Fresh Mail Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków, po spełnieniu wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Dane nie będą jednak ujawnione odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Dane nie będą także przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Dane osobowe na podstawie udzielonej przez subskrybentów zgody przetwarzane będą do czasu jej odwołania przez osobę, która zgody udzieliła. Cofnięcie zgody możliwe jest m.in. poprzez wysłanie maila na adres e-mail: fundacja@rodzicpoludzku.pl a także w inny sposób wskazany w poniższym opisie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na czynności przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem. Każdej osobie, której adres e-mail podlega przetwarzaniu w opisywanym celu przysługuje prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także  prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą być realizowane poprzez kontakt z osobą nadzorującą procesy przetwarzania danych osobowych w Fundacji. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w niniejszej klauzuli informacyjnej następuje w sposób niezgodny z prawem, każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, www.giodo.gov.pl. Fundacja informuje, że dla celu przetwarzania danych opisanego w niniejszej klauzuli informacyjnej, podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy, jest uwarunkowane dobrowolną i świadomą decyzją opierającą się na zgodzie subskrybenta. Nieudzielenie zgody skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usługi Newsletter i otrzymywania pochodzących od Fundacji komunikatów. Źródłem ujawnionych danych osobowych jest sam subskrybent. Względem subskrybentów nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

3. Proces rejestracji: Usługa świadczona jest wyłącznie zarejestrowanym osobom. W celu dokonania rejestracji należy:

4. Proces modyfikacji lub usunięcia zarejestrowanych danych: W sytuacji zaistnienia potrzeby dokonania zmiany adresu e-mail, bądź usunięcia adresu e-mail znajdującego się na liście usługi „Newsletter”, należy napisać maila na adres Fundacji: fundacja@rodzicpoludzku.pl

Zespół Fundacji Rodzić po Ludzku