Fundacja Rodzić Po Ludzku
Twój 1% wpływaj na zmiany

Zgoda na udział w ankiecie

Zasady ankiety „Głos matek ma moc zmiany” (dalej: ankieta):

1. Fundacja Rodzić po Ludzku prowadzi ankietę, której celem jest ocena stanu przestrzegania praw pacjenta i standardów  opieki okołoporodowej podczas pobytu kobiety w szpitalu. Rezultatem przeprowadzonej ankiety będzie podjęcie ewentualnych interwencji na rzecz poprawy i respektowania praw pacjenta.

2. Dane ankietowanych (adresy e-mail) NIE SĄ łączone z odpowiedziami na pytania ankiety.

3. Za pośrednictwem anonimowej ankiety internetowej Pacjentce zadanych zostanie szereg pytań, w tym dotyczących także sfery intymnej. Informacje zbierane w ramach ankiety NIE BĘDĄ umożliwiały identyfikacji indywidualnej Pacjentki, NIE BĘDĄ powiązane z adresem e-mail przekazanym w celu otrzymywania Newslettera, jeżeli Pacjentka zdecydowała się na jego otrzymywanie.

4. Tylko po wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji Newsletter, na wskazany adres e-mail, zostanie wysłany końcowy raport z przeprowadzonej ankiety. Raport nie będzie zawierał danych umożliwiających identyfikację osób uczestniczących w ankiecie.

5. Ankieta jest W PEŁNI ANONIMOWA, Fundacja nie będzie miała możliwości podjęcia interwencji w imieniu indywidualnej Pacjentki w sprawie jaka zostanie przez nią ujawniona w ankiecie, z uwagi na brak danych osobowych o Pacjentce.

6. Indywidualna interwencja może być podjęta przez Fundację, po bezpośrednim zgłoszeniu sprawy Fundacji za pośrednictwem: maila: fundacja@rodzicpoludzku.pl, lub korespondencji przesłanej na adres: Fundacja Rodzić po Ludzku, ul. Nowolipie 13/15, 00 – 150 Warszawa.

7. Treść klauzuli realizującej obowiązek informacyjny dot. przetwarzania adresu e-mail w celu udziału w ankiecie, zgodnej z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE :

Administratorem danych, względem adresów e-mail ujawnionych przez Pacjentów w ramach udziału w ankiecie [„Głos matek ma moc zmiany”] dalej: ankieta, jest Fundacja Rodzić po Ludzku z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowolipie 13/15, 00 – 150 Warszawa, zwana dalej „Fundacją”.

Z osobą nadzorującą procesy przetwarzania danych osobowych w Fundacji można skontaktować się za pośrednictwem e-maila: fundacja@rodzicpoludzku.pl

Adresy e-mail gromadzone w ramach ankiety przetwarzane są wyłącznie w celu umożliwienia osobom zainteresowanym udziału w ankiecie i gromadzone są na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm, dalej UODO) oraz art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO.

Przetwarzane w ramach udziału w ankiecie adresy e-mail udostępnione zostaną podmiotowi przetwarzającemu dane w imieniu administratora danych - firmie Smultron Sp. z o.o. KRS 0000543616, po uprzednim spełnieniu wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Dane nie będą jednak ujawnione odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Dane nie będą także przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Adresy e-mail na podstawie udzielonej zgody przetwarzane będą w sposób aktywny przez czas niezbędny dla przeprowadzenia ankiety, po zakończeniu ankiety przez dwa lata będą archiwizowane dla celów dowodowych (potwierdzających udział w ankiecie), bez ich czynnego wykorzystywania, a następnie zostaną trwale zniszczone. Każdej osobie udzielającej zgody przysługuje prawo do cofnięcia udzielonej zgody poprzez wysłanie maila na adres e-mail: fundacja@rodzicpoludzku.pl Odwołanie zgody pozostaje bez wpływu na czynności przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.

Każdej osobie, której adres e-mail podlega przetwarzaniu w celu udziału w ankiecie przysługuje prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także  prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą być realizowane poprzez kontakt z osobą nadzorującą procesy przetwarzania danych osobowych w Fundacji.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie adresów e-mail na zasadach opisanych w niniejszej klauzuli informacyjnej następuje w sposób niezgodny z prawem, każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, www.giodo.gov.pl.

Fundacja informuje, że dla celu przetwarzania adresów e-mail opisanego w niniejszej klauzuli informacyjnej, podanie adresów e-mail nie jest wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy, jest uwarunkowane dobrowolną i świadomą decyzją opierającą się na zgodzie osoby jej udzielającej. Nieudzielenie zgody na przetwarzanie adresu e-mail skutkować będzie brakiem możliwości udziału w ankiecie.

Źródłem ujawnionego adresu e-mail jest osoba zgłaszająca chęć udziału w ankiecie. Względem osób zgłaszających chęć udziału w ankiecie nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Zespół Fundacji Rodzić po Ludzku